Sekretess inom LSS och SoL

Sekretess inom LSS och SoL

LSS | Vård och omsorg | 49 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om sekretess inom LSS och SoL med vår utbildning online. Få en fördel i arbetslivet och bli uppdaterad på lagar och regler. Kom igång med utbildning online.

När man arbetar nära andra människor uppstår situationer där integritet och etik möter lagstiftning och praktiska hinder. Utbildningen Sekretess inom LSS och SoL lär dig regelverk och hur du bör förhålla dig till brukarens bankärenden, anhöriga som önskar ta del av senaste sjukvårdsinformationen och många andra vardagliga situationer.

Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs och Att minska utmanande beteende inom LSS-verksamheter för att lära dig mer om LSS.

Relevanta nyckelord: Sekretess, Personuppgiftslagen, LSS, SoL, Patientdatalagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, Personuppgiftsansvarig

Uppdaterad/Granskad: 2022-09-20

Innehåll

  • Begreppsförklaring
  • Historisk bakgrund
  • Sekretessbelagda uppgifter
  • Sekretessbrytande bestämmelser
  • Uppgiftsskyldighet
  • Samtycke
  • Nödvändigt utlämnande
  • Etiska dilemman och gränsdragningar vid svåra situationer
  • Rättigheter och skyldigheter avseende tystnadsplikt

Delmoment

0. Introduktion till kursen Sekretess inom LSS och SoL

Utbildare Simön Körösi presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

1. Vad är sekretess?

I delmomentet går Simon igenom vanligt förekommande begrepp, förklarar skillnaden mellan sekretess och tystnadsplikt samt ger en historisk bakgrund till hur sekretessen uppstod.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

2. Lagen del 1 - Vad säger lagen?

I delmomentet går Simon igenom lagstiftningen och vad som händer om du bryter mot sekretessen.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

3. Lagen del 2 - Uppgiftsskyldighet

I delmomentet ger Simon exempel på situationer när du måste hålla dig till tystnadsplikten samt när du måste eller har möjlighet att bryta den.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

4. Lagen del 3 - SamtyckeProva!

I delmomentet går Simon igenom samtycke och vad som gäller när brukare inte själva kan ge samtycke.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

5. Lagen del 4 - Visst nödvändigt utlämnande

I delmomentet ger Simon exempel på när det kan vara nödvändigt att fatta beslut utan brukarens godkännande.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

6. Etiska dilemman i vardagen del 1

I delmomentet berörs svåra situationer och etiska dilemman som du kan ställas inför. Simon delar med sig av tips på hur problemen kan hanteras.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

7. Etiska dilemman i vardagen del 2

I delmomentet går Simon igenom ytterligare exempel på etiska dilemman.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Simon kursen.

Utbildare: Simon Körösi
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Sekretess inom LSS och SoL och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Sekretess inom LSS och SoL måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Sekretess inom LSS och SoL 313 1 1505

Kontakt