Personcentrerad vård

Personcentrerad vård

Vård och omsorg | 22 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

I denna utbildning utforskas personcentrerad vård som en filosofi där individens behov och delaktighet är i fokus, före sjukdom eller funktionsnedsättning. Utbildningen betonar utmaningar med att fullt ut implementera detta arbetssätt inom vårdverksamheter.

Publicerad: 2024-02-26

Innehåll

  • Filosofi och utmaningar
  • Nyckelbegrepp: partnerskap, levnadsberättelse, genomförandeplan
  • Värde av partnerskap och dess komponenter
  • Levnadsberättelsens roll
  • Dokumentation och genomförandeplanen
  • Implementeringens krav: engagemang, kompetens
  • Reflektion och diskussion om implementering i verksamheten

Delmoment

0. Introduktion till kursen Personcentrerad vård

Utbildare Anneli Löf presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

1. Personcentrerad vård i organisationenProva!

Detta delmoment fokuserar på personcentrerad vård som en filosofi där individens behov och delaktighet prioriteras framför sjukdom eller funktionsnedsättning. Det framhävs att trots ambitioner är det få verksamheter som fullt ut implementerat detta arbetssätt.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

2. Tre nyckelbegrepp i personcentrerad vård

I detta delmoment fokuseras på de tre nyckelbegreppen inom personcentrerad vård: partnerskap, levnadsberättelse och genomförandeplan. Begreppen belyser vikten av att betrakta brukaren som en partner, använda deras livshistoria som grund för vården och att dokumentera vårdinsatser på ett strukturerat sätt.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

3. Partnerskapet

Detta avsnitt fördjupar sig i begreppet partnerskap inom personcentrerad vård, betonandes vikten av en nära och professionell relation mellan vårdare och brukare. Partnerskapet fokuserar på trygghet, förtroende, samordning, och kontinuitet, där involvering av anhöriga och ledningens roll i att skapa förutsättningar för ett effektivt partnerskap också diskuteras.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

4. Levnadsberättelsen

Detta delmoment behandlar betydelsen av levnadsberättelsen i personcentrerad vård. Det framhävs att en levnadsberättelse, som del av genomförandeplanen, är avgörande för att tillhandahålla vård som är anpassad till individen, baserad inte bara på sjukdomar eller funktionsnedsättningar, utan även på personens bakgrund och nuvarande livssituation.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

5. Individuell genomförandeplan

Detta delmoment fokuserar på dokumentationens roll inom personcentrerad vård, speciellt betydelsen av genomförandeplanen. Genomförandeplanen, som är en överenskommelse mellan brukaren och vårdgivaren, är avgörande för att skapa struktur och uppföljning av vårdinsatser. Den ska vara förståelig för brukaren, anpassas vid förändringar och främja ett självständigt och värdigt liv för vårdtagaren.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

6. Att implementera ett personcentrerat arbetssätt

Detta delmoment fokuserar på vad som krävs för att framgångsrikt implementera ett personcentrerat arbetssätt i en vårdverksamhet. Det framhävs att detta inte bara innebär att fokusera på brukaren, utan också kräver engagemang, kompetens, motivation och självkännedom hos hela teamet.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

7. Slutord

I detta delmoment uppmanas deltagarna att reflektera över och diskutera hur väl deras verksamhet implementerar principerna för personcentrerad vård, med fokus på partnerskap, levnadsberättelser och genomförandeplaner.

Utbildare: Anneli Löf
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Personcentrerad vård och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Personcentrerad vård måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Personcentrerad vård 1136 1 1505

Kontakt