Ny som chef

Ny som chef

Ledarskap | 3 timmar och 27 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna omfattande utbildning är utformad för att utveckla dina kompetenser som chef och ledare. Kursen täcker en mängd viktiga ämnen, från att förstå skillnaden mellan chef och ledare, att hantera övergången från medarbetare till chef, till att effektivt hantera återkommande aktiviteter som medarbetar- och lönesamtal.


Du kommer även att få insikter i vikten av ledningsgrupper, hur man effektivt kan använda begrepp som mission, vision, strategi och mål, samt hur man hanterar budgetar, rekrytering, kompetensutveckling, möten och konflikter.


Kursen inkluderar även viktiga ämnen som arbetsrätt, rehabilitering, och hur man genomför effektiva medarbetar- och lönesamtal.
Genom att delta i denna utbildning kommer du att få värdefulla insikter och verktyg som hjälper dig att bli en mer framgångsrik och effektiv ledare.

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

 • Chefskap jämfört med ledarskap
 • Övergång från medarbetare till chef
 • Genomförande av medarbetarsamtal
 • Ledningsgruppens roll
 • Budgetens roll
 • Sätta tydliga ledarskapsramar
 • Utveckla ett proaktivt ledarskap
 • Smart och effektiv rekrytering
 • Planering av effektiva möten
 • Grundläggande arbetsrätt och rehabilitering
 • Hantering av konflikter och feedback
 • Utveckling av självstyrande team
 • Förändringsarbete och medarbetarperspektiv
 • Anpassa ledarskap efter gruppdynamik
 • Rättvis och objektiv lönesättning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ny som chef

Utbildaren Malin Trossing presenterar kursens innehåll och upplägg.

I kursmaterialet finner du utbildarens PDF som innehåller bra sammanfattande punkter för varje delmoment, samt några modeller som tas upp under utbildningen.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

1. ChefsrollenProva!

Malin belyser skillnaden mellan "chefskap" och "ledarskap". Medan chefskap innefattar formella ansvar som budget och lönesamtal, handlar ledarskap om att inspirera medarbetare att följa med på en resa. Medarbetarnas betydelse understryks, och affärsmässigheten i chefsrollen betonas.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

2. Lojalitetsbyte - chef inte kompis

Malin diskuterar övergången från att vara en medarbetare till att bli chef. Hon betonar vikten av att förstå lojalitetsbytet som sker när man kliver in i en ledande position, vilket påverkar ens roll inom organisationen och förhållandet till medarbetare.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

3. Chefsåret

Malin diskuterar vikten av att som chef förstå och förutse de återkommande aktiviteterna under året, som medarbetarsamtal och lönesamtal. Hon betonar hur dessa samtal hänger ihop med organisationens övergripande mål och betydelsen av att ge kontinuerlig feedback till medarbetare.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

4. Ledningsgrupp

Malin diskuterar vikten och syftet med ledningsgrupper i organisationer. Hon betonar att ledningsgrupperna minskar tröskeln för samarbete mellan olika avdelningar, hjälper till att ta fram en riktning för verksamheten och stärker samarbetet i organisationen, vilket i sin tur gör verksamheten mer effektiv och målinriktad.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

5. Mål vision strategi

Malin diskuterar vikten av att förstå och differentiera mellan begreppen mission, vision, strategi och mål, och förklarar hur dessa termer relaterar till varandra och hur de kan användas för att guida en organisation eller individ mot framgång.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

6. Budgetarbete

Malin diskuterar vikten av budget och budgetarbete, och jämför detta med kostnaderna för underhåll av en sommarstuga, vilket hon använder som en metafor för att illustrera vikten av att ha koll på kostnaderna och att inte vara för optimistisk i sina uppskattningar.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

7. Ramar och förväntningar

Malin diskuterar vikten av tydliga ramar och förväntningar för bra ledarskap och hur otydlighet i dessa områden kan leda till stress, missförstånd och konflikter i en organisation.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

8. Tydlighet

Malin diskuterar vikten av tydlighet i ledarskap och understryker att tydlighet händer hos mottagaren. Hon ger exempel på hur olika människor tolkar information olika och betonar att det är viktigt för ledare att förstå detta och anpassa sitt budskap för att vara så tydliga som möjligt.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

9. Proaktiv och reaktiv

Malin diskuterar vikten av att övergå från ett reaktivt till ett proaktivt ledarskap, som en ny chef, och hur det inte bara påverkar arbetsbelastningen och stressnivån utan också påverkar ens karriär och livslängd som en effektiv ledare.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

10. Rekrytering

Malin diskuterar vikten av rekrytering som en del av chefens arbetsuppgifter och betonar att en felaktig rekrytering kan vara mycket kostsam. Hon diskuterar även hur man som arbetsgivare bör vara en attraktiv arbetsgivare innan behovet uppstår, vikten av att skapa en kravprofil, tips för att genomföra intervjuer, vikten av mångsidighet i arbetsgrupper, och hur man tar referenser effektivt.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

11. Kompetensutveckling

Malin betonar vikten av att börja kompetensutvecklingsarbetet med en behovsanalys i organisationen för att identifiera de kunskaper, egenskaper och kompetenser som behövs i olika roller och på individnivå. Detta för att vara konkurrenskraftig, identifiera kompetensutvecklingsbehov, och fokusera på rätt typ av utveckling inklusive tyst kunskap och dagligt arbete, inte bara formell utbildning.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

12. Möteseffektivitet

Malin betonar vikten av att inte slösa tid på meningslösa, ineffektiva möten och delar råd om hur man kan förbereda och genomföra effektiva och meningsfulla möten, både digitalt och fysiskt.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

13. Effektivitet i ledarskapet

Malin diskuterar vikten av effektivt ledarskap genom att jämföra två chefer med olika mindset gentemot problem och konflikter. Hon betonar vikten av att ta tag i problem vid källan istället för att bara behandla symptomen, och att lösa små problem tidigt för att förhindra att de blir stora problem.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

14. Det svåra samtalet

Malin diskuterar hanteringen av svåra samtal, konflikter och feedback, och betonar vikten av förståelse och omtanke samt att anpassa sig efter individen man talar med.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

15. Svåra samtal exempel

Malin diskuterar vikten av att hantera olika utmaningar på arbetsplatsen, som att ge feedback med omtanke, hantera oengagerade medarbetare, förstå orsakerna till problemen och vikten av att skicka rätt signaler till duktiga medarbetare. Hon poängterar att det är viktigt att vara tydlig, att inte ge kollektiva bestraffningar och att förstå källan till problemet innan man vidtar åtgärder.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

16. Mentorskap/Nätverk

Malin diskuterar vikten av att som chef ha ett nätverk eller en mentor att kunna rådfråga och bolla idéer med, särskilt i svåra situationer, och understryker vikten av att inte försöka lösa alla problem på egen hand.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

17. Gruppdynamik

Malin diskuterar vikten av gruppdynamik i en chefsroll och beskriver FIRO-modellen, som utvecklades av William Schutz på 1950-talet, som hjälper till att förstå olika faser som en grupp går igenom när de ska åstadkomma något tillsammans. Hon förklarar även hur gruppdynamiken förändras i olika sammanhang och betonar att varje förändring i gruppens förutsättningar initierar en ny cykel genom FIRO-faserna.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

18. Ledarskap kopplat till gruppdynamiken

Malin diskuterar vikten av att anpassa sitt ledarskap till olika faser i gruppdynamik och betonar att det är nödvändigt att variera ledarskapet efter situationen, vilket kan innebära att vara tydlig och ta plats i vissa situationer medan det i andra fall krävs att man vågar släppa kontrollen och agera som en coach.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

19. Självledarskap

Malin diskuterar vikten av självledarskap och självstyrande team, och betonar att det, trots att det är uppskattat, kräver mycket arbete från cheferna för att skapa rätt förutsättningar, och att detta arbete börjar med att sätta upp tydliga ramar och förväntningar.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

20. Förankring av förändring

Malin diskuterar vikten av att när man genomför förändringsarbete som chef, bör man inte bara presentera och argumentera för förändringen utifrån ledningens perspektiv, utan också ta medarbetarnas perspektiv i åtanke och förankra förändringen hos dem som faktiskt ska genomföra jobbet.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

21. Arbetsrätt och rehab

Malin går igenom grunderna i arbetsrätt och rehabilitering och betonar vikten av att vara väl insatt i detaljerna som en chef.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

22. Medarbetarsamtal

Malin diskuterar vikten av medarbetarsamtal, dess förberedelse och genomförande, och betonar att det är ett viktigt ledarskapsverktyg snarare än en kollektivavtalskrav. Hon pratar om hur man bör förbereda, vad man ska fokusera på under samtalet, varför man inte bör prata om lön under detta samtal, och vikten av uppföljning efter samtalet.

Under kursmaterial hittar du en checklista till medarberarsamtalet.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

23. Lönesamtal

Malin går igenom processen av lönesamtal och betonar vikten av att förstå att lönen inte är en närvaropremie utan en ersättning för väl utfört arbete. Hon diskuterar begrepp som lönerevisionprocessen, lönepott, lönepolitik, lönepolicy och lönekriterier, samt hur viktigt det är att vara rättvis och objektiv när man sätter lönerna och att vara förberedd på olika reaktioner från medarbetarna.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

24. Summering

Summering av utbildningen.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 27 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ny som chef och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ny som chef måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ny som chef 1111 1 2585

Kontakt