Egenvård

Egenvård

Juridik | Vård och omsorg | 1 timme och 10 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utforska en spännande onlineutbildning om egenvård och få en djupare förståelse för regleringarna och ansvarsfördelningen inom området. Lär dig bekvämt hemifrån och stärk dina kunskaper för att kunna hantera egenvårdsfrågor på ett professionellt sätt.

Egenvård handlar om hälso- och sjukvårdsåtgärder som bedömts kunna utföras av den enskilde själv eller med hjälp av någon annan istället för hälso- och sjukvårdspersonal. Åtgärderna räknas inte som hälso- och sjukvård, utan som just egenvård av den enskilde. Själva bedömningen av om en sjukvårdsåtgärd kan anses vara egenvård eller inte, avgörs däremot av hälso- och sjukvård och är särskilt reglerad. Från och med 1 januari 2023 införs en ny lag om egenvård.

I den här utbildningen får du veta mer om befintlig reglering av egenvård och vad den nya lagstiftningen innebär. Utbildningen ger en genomgång av regleringen kring egenvårdsbedömningar, hur egenvårdbedömning går till och vad som kan vara bra att tänka på. Även närliggande reglering om frågor kring ansvarsfördelning mellan huvudmännen, dokumentation och patientsäkerhet gås igenom. Utbildningen tar även upp frågor som information och uppföljning, vårdgivarens ansvar för rutiner samt hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar i samband med bedömningen.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom den kommunala vården och omsorgen, regionala eller privata hälso- och sjukvården eller för dig som har en ledande roll som verksamhetschef, enhetschef, MAS eller MAR. Utbildningen kan även var värdefull för dig som arbetar med socialtjänst, vård eller omsorg på annat sätt privat, i kommun eller region och som i din yrkesroll kommer i kontakt med frågor kopplat till egenvård och bedömning av egenvård. Utbildningen är därmed även relevant för andra tjänstemän, handläggare, jurister och förtroendevalda som hanterar frågeställningar i sin verksamhet.

Sedan utbildningen spelades in har Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård upphört att gälla (vid utgången av februari 2023). Bedömningarna som görs kvarstår dock på liknande sätt.
Ny utbildning med nuvarande regelverk kommer att spelas in under januari 2024.

Relevanta nyckelord: Självbedömning, egenvårdsåtgärder, hälso- och sjukvårdspersonal, reglering, egenvårdsbedömningar, ansvarsfördelning, dokumentation, patientsäkerhet.

Publicerad: 2022-11-25

Innehåll

 • Vad är egenvård?
 • Vad är syftet med egenvård?
 • Vad innebär egenvårdsbedömning?
 • Hur är ansvarsfördelningen mellan sjukvårdshuvudmännen?
 • Vilket ansvar har vårdgivaren?
 • Vilket ansvar har hälso- och sjukvårdspersonalen?
 • Vilken information ska ges?
 • Hur ska dokumentationen av egenvården och egenvårdsbedömningen göras?
 • Hur förhåller sig egenvården till patientsäkerhetsaspekter?
 • När ska egenvårdsintyg skrivas?
 • När ska egenvården omprövas?
 • Vad gäller för den kommande nya lagen om egenvård?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Egenvård

Utbildare Linda Larsson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

1. Vad är egenvård?

I delmomentet förklarar Linda vad egenvård innebär och hur ansvarsfördelningen fungerar.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

2. Reglering av egenvård

I delmomentet går Linda igenom hur egenvård regleras och vilken lagstiftning som aktualiseras i samband med egenvård och egenvårdsbedömningar.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

3. Egenvård eller hälso- och sjukvård?

I delmomentet förklarar Linda hur bedömningen går till av om det rör sig om egenvård eller hälso- och sjukvård.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

4. Egenvårdsbedömning

I delmomentet berör Linda regelverket kring egenvårdsbedömningen och vilka avvägningar som behöver göras.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

5. Planering av egenvård

I delmomentet förklarar Linda vilken planering som krävs av den som gör egenvårdsbedömningen. Hon går igenom vad en egenvårdsplanering innebär och ska innehålla samt vilka som ska medverka.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

6. Information och sekretessregler avseende egenvård

I delmomentet ger Linda en genomgång av de krav på information som finns för den enskilde och dennas närstående. Hon går även igenom den sekretessreglering som blir aktuell i samband med informationsöverföring och vad som krävs för att kunna bryta sekretessen.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

7. Vårdgivarens ansvarProva!

I delmomentet går Linda igenom vårdgivarens övergripande ansvar för patientsäkerhet och rutiner för egenvårdsbedömningar.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

8. Hälso- och sjukvårdspersonals ansvar

I delmomentet förklarar Linda vilket ansvar för arbetet och patientsäkerheten som den hälso- och sjukvårdspersonal som gör egenvårdsbedömningen har.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

9. Dokumentation

I delmomentet berör Linda hur den genomförda egenvårdsbedömningen ska dokumenteras.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

10. Ny lag om egenvård

I delmomentet förklarar Linda innebörden av den nya lagen.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Egenvård och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Egenvård måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Egenvård 1034 1 2585

Kontakt