Att skapa trygga möten inom demensvården

Att skapa trygga möten inom demensvården

Vård och omsorg | Äldreomsorg | 46 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få verktygen du behöver för att skapa trygga möten inom demensvården med vår utbildning online. Lär dig nu och förbättra din rutiner idag!

Att skapa trygga möten i demensvården är en utbildning som riktar sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med personer med demenssjukdom. Målet med utbildningen är att du ska få en ökad förståelse för vad som kan orsaka oro, frustration och utmanande beteenden och hur du kan agera för att förebygga känsloladdade möten. Utbildningen ger konkreta verktyg för att hantera utmanande beteenden om en sådan situation skulle uppstå.

Utbildningen lägger stor vikt vid empati - inlevelseförmåga gentemot den demenssjuka - och innehållet tar utgångspunkt i Svenskt demenscentrums nollvision för tvångsåtgärder inom demensvården samt Socialtjänstlagens mål för äldreomsorgen: Trygghet, Meningsfullhet, Delaktighet samt Bevarad integritet.

Utbildningen består av föreläsningar, scenarier och fallbeskrivningar kombinerat med reflektionsuppgifter och praktiska övningar.

Relevanta nyckelord: Demensvård, kommunikation, bemötande, trygghet, aktiviteter, personcentrerad vård, anpassningar, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Hur kan du förebygga att en obehaglig situation uppstår med hjälp av det egna bemötandet?
  • Hur och varför uppstår utagerande och våldsamma situationer inom demensvården/äldreomsorgen?
  • Vad tar du själv med dig in i mötet?
  • Att känna igen, förstå och möta känslan, inte beteendet
  • Trygghetsskapande förhållningssätt vid demens
  • Bevara integritet och autonomi, ge känsla av kontroll och självbestämmande samt skapa lugn och förutsägbarhet
  • Hur använder du dina händer för positiv kommunikation och beröring i omsorgen om den demenssjuka?
  • Vilka känslor förmedlar du med mina händer?
  • Vårdande skyddsteknik - ta dig ur grepp och förstå dess orsaker

Delmoment

0. Introduktion till kursen Att skapa trygga möten inom demensvården

Utbildare Katarina Almén och Anders Angur presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

1. Mål med utbildningen

I delmomentet går Katarina igenom kursens mål.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

2. Durewallmetoden

I delmomentet förklarar Anders vad Durewallmetoden innebär.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

3. Att leva med demenssjukdom

I delmomentet får du insikt om vad det innebär att leva med en demenssjukdom.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

4. Svårigheter

I delmomentet berör Anders utmanande och utagerande beteenden hos personer med demenssjukdom.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

5. Känslan bakom beteendet

I delmomentet förklarar Anders hur känslorna leder till utmanande beteenden.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

6. Reflektion fortsättning

I delmomentet får du ta del av en reflektion kring orsaken till att en situation uppkommer och hur den kan lösas.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

7. Förstå andra genom att förstå dig självProva!

I delmomentet berör Anders självinsikt och empatiförmåga.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

8. Hur känns det att möta mig?

I delmomentet lyfter Katarina upp viktiga frågeställningar kring känslosmitta.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

9. Integritet och autonomi

I delmomentet får du insikt om vikten av att vara personinriktad istället för uppgiftsinriktad.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

10. Bemötande och integritet

I delmomentet berör Katarina viktiga aspekter kring bemötande och integritet.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

11. Här är personalen uppgiftsorienterad

I delmomentet får du se ett exempel på när personalen är uppgiftsorienterad och inte tar hand om individen.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

12. Exempel på bemötande som skapar hanterbarhet, begriplighet och delaktighet

I delmomentet får du se ett exempel på bemötande som skapar hanterbarhet, begriplighet och delaktighet. Du får även möjlighet att reflektera på egen hand eller att diskutera med dina kollegor vad som skiljer de två måltidssituationerna åt.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

13. Personcentrerat förhållningssätt del 1

I delmomentet får du insikt om vad ett personcentrerat förhållningssätt innebär.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

14. Personcentrerat förhållningssätt del 2

I delmomentet förklarar Katarina vad det innebär i praktiken att arbeta personcentrerat.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

15. Skillnad på uppgiftsorienterad och personcentrerad

I delmomentet får du se skillnaden mellan uppgiftsorienterad och personcentrerad personal.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

16. Andning - Lugn skapar lugn

I delmomentet berör Katarina hur din andning bidrar till det trygga mötet.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

17. Handkunskap - Ta hand om

I delmomentet visar Anders hur dina händer påverkar mötet.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

18. Handkunskap i praktiken

I delmomentet går Katarina och Anders igenom handkunskap i praktiken.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

19. Lösgör greppen, behåll tryggheten del 1

I delmomentet får du insikt om varför demenssjuka personer kan vilja greppa människor och föremål och hur du kan skapa trygghet.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

20. Att komma loss ur grepp

I delmomentet får du ta del av kortfilmer om hur du kan komma loss ur grepp.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

21. Lösgör greppen, behåll tryggheten del 2

I delmomentet visar Katarina hur du kan frigöra dig från grepp och behålla tryggheten för den demenssjuka personen.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

22. Undvik konfrontation - Tänk på avstånd och placering

I delmomentet visar Anders och Katarina hur du undviker konfrontation genom medvetenhet om avstånd och placering.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

23. Placering som kan upplevas påträngande

I delmomentet får du ta del av en situation där personalen har placerat sig på ett sätt som kan upplevas som påträngande.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

24. Placering som skapar ett bra möte

I delmomentet har personalen placerat sig på ett sätt som ger förutsättningar för ett gott möte.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

25. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Anders kursen.

Utbildare: Anders Angur
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 46 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att skapa trygga möten inom demensvården och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att skapa trygga möten inom demensvården måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att skapa trygga möten inom demensvården 969 1 1075

Kontakt