GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning

GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning

Juridik | 6 timmar och 41 minuter

Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen utgår ur sortimentet 2021-12-31.
Fullfölj påbörjad utbildning samt spara och skriv ut utbildningsdiplom och utbildningsspecifikation innan dess.

Den här utbildningen spelades in och publicerades månaderna innan lagen trädde i kraft i maj 2018. Regeringen har gått ut med att Datainspektionen heter Integritetsskyddsmyndigheten från den 25 maj 2018.
 

Från den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning - GDPR/DSF. Tillsammans med svensk kompletteringslagstiftning ersatte den personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen. Datainspektionens föreskrifter upphörde i och med detta.

I den här utbildningen får du lära dig den grundläggande stommen om DSF och om den svenska kompletteringslagstiftningen som var på förslag enligt Dataskyddsutredningen. Du får en samlad, systematisk och sammanfattande bild av DSF, som tillämpas av såväl privata som offentliga verksamheter. Utbildningen reder ut begrepp och sammanhang kring vad som kan vara personuppgifter, vad behandling innebär, olika undantag från tillämpningen av DSF, den territoriella tillämpningen och vilka personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud är.

Vidare förklaras de grundläggande dataskyddsprinciperna som alltid måste gälla, de olika lagliga grunderna för att få behandla personuppgifter, extra skyddsvärda personuppgifter såsom särskilda kategorier/känsliga personuppgifter och personnummer samt vilka rättigheter som de registrerade har genom DSF. Utbildningen behandlar även IT-säkerhetsfrågor såsom "data protection by design", lämplig säkerhetsnivå, personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd samt tillsynsmyndigheternas befogenheter, däribland administrativa sanktionsavgifter.

Utbildningen kräver inga förkunskaper inom juridik eller om personuppgiftsreglering, men relevanta rättsdokument gås igenom. Dessutom får du tillgång till att själv läsa de aktuella bestämmelserna i DSF och tydliga hänvisningar till aktuella artiklar och föreslagna lagrum görs bland annat i utbildningens alla bilder. Det omfattande extramaterialet av olika tabeller innehåller hänvisningar till både paragrafer och artiklar.

Sedan utbildningen spelades in har det kommit en lagrådsremiss (regeringens förslag till Lagrådet) till en ny dataskyddslag. Lagstiftningsprocessen i Sverige pågick under våren 2018 där nästa steg efter att Lagrådet sagt sitt (vilket inte nödvändigtvis innebar att regeringen valde att följa detta) var en proposition (regeringens förslag till riksdagen) som sedan behandlades i riksdagsbetänkande. Till sist kom de föreslagna författningarna i Svensk författningssamling (SFS).

Innehåll

 • Svenska och EU-rättsliga dokument
 • Vad kan vara personuppgifter och vad innebär behandling?
 • Undantag från tillämpningen av DSF enligt DSF samt förslag om hur Sverige ska handskas med detta
 • Förslag på hur man i Sverige tänker förena olika rättigheter
 • DSF:s territoriella tillämpning
 • Vilka ska tillämpa DSF?
 • Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
 • Dataskyddsombud
 • De grundläggande dataskyddsprinciperna
 • De lagliga grunderna för att behandla personuppgifter
 • Extra skyddsvärda personuppgifter bland annat särskilda kategorier/känsliga personuppgifter
 • Registrerades rättigheter såsom information och till exempel rätt till radering/rätten att bli bortglömd, rätten till dataportabilitet och rätten att göra invändningar
 • IT-säkerhet, däribland lämplig säkerhetsnivå, personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömning av dataskydd
 • Uppförandekoder och certifiering
 • Tillsynsmyndigheternas befogenheter
 • Administrativa sanktionsavgifter
 • Skadestånd till de registrerade
 • Övergångsbestämmelser
 • Jämförelsetabeller
 • Multispecial

Delmoment

0. Introduktion till kursen GDPR/DSF - EU:s Dataskyddsförordning

Utbildare Christina Hansson presenterar kursens innehåll och bakgrunden till den nya lagstiftningen. I extramaterialet finner du EU:s dataskyddsförordning.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

1. Information om extramaterialet

I delmomentet presenterar Christina kursens olika extramaterial för att ge dig en överblick.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

2. Upplägg och kodnycklar till bilderna

I delmomentet går Christina igenom kursens struktur, hur bilderna är grupperade och vad förkortningar och de olika färgerna på PowerPoint-bilderna står för med hjälp av kodnycklar, som du finner i extramaterialet.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

3. Block 1 - Rättsdokument - Svenska rättsdokument

I delmomentet kommenterar Christina vissa svenska rättsdokument som är aktuella när det gäller personuppgifter och som kommer att nämnas under utbildningen. I extramaterialet finner du PowerPoints för block 1.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

4. Block 1 - Rättsdokument - EU-rättsliga dokument

I delmomentet kommenterar Christina vissa EU-rättsliga dokument som är aktuella när det gäller personuppgifter och som kommer att nämnas under utbildningen.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

5. Block 1 - Rättsdokument - Två lagstiftare

I delmomentet förklarar Christina hur den ena lagstiftaren påverkar den andra lagstiftaren och att det kommer att finnas svensk kompletteringslagstiftning till DSF. Sedan utbildningen spelades in har det kommit en lagrådsremiss till en ny dataskyddslag.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

6. Block 2 - Personuppgifter och behandling - Vad är personuppgifter?

I delmomentet förklarar Christina hur definitionen av personuppgifter är och ger konkreta exempel på vad som kan vara personuppgifter. I extramaterialet finner du PowerPoints för block 2.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

7. Block 2 - Personuppgifter och behandling - Vad innebär behandling av personuppgifter?

I delmomentet förklarar Christina vad som ryms i begreppet behandling av personuppgifter.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

8. Block 3 - Tillämpningsområden för DSF - När ska DSF inte tillämpas

I delmomentet klargör Christina när DSF inte ska tillämpas enligt DSF och vad som föreslås i Sverige i dessa sammanhang. I extramaterialet finner du PowerPoints för block 3.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

9. Block 3 - Tillämpningsområden för DSF - Medlemsstaternas tillämpning av olika rättigheter

I delmomentet berör Christina att medlemsstaterna ska förena olika rättigheter som rätten till integritet med yttrande- och informationsfriheten samt att medlemsstaterna ska jämka samman tillgång till allmänna handlingar och rätten till skydd av personuppgifter. Sedan utbildningen spelades in har det kommit en proposition om ändrade mediegrundlagar.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

10. Block 3 - Tillämpningsområden för DSF - Var ska DSF tillämpas geografiskt?

I delmomentet går Christina igenom eventuella rättelser av EU:s dataskyddsförordning i samband med formuleringar i DSF beträffande det territoriella tillämpningsområdet som har utökats i jämförelse med dagens personuppgiftslag.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

11. Block 3 - Tillämpningsområden för DSF - Vad är ett register?

I delmomentet tar Christina upp definitionen av ett register och konsekvenser av det.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

12. Block 4 - Olika tillämpare av DSF - Vilka ska tillämpa DSF?

I delmomentet förklarar Christina övergripande vilka som bland annat ska tillämpa DSF. I extramaterialet finner du PowerPoints för block 4.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

13. Block 4 - Olika tillämpare av DSF - Vem är personuppgiftsansvarig?

I delmomentet förklarar Christina vem som är personuppgiftsansvarig både per definition och genom konkreta exempel.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

14. Block 4 - Olika tillämpare av DSF - Personuppgiftsansvarigs ansvar

I delmomentet tar Christina upp vissa exempel på olika ansvarsområden som en personuppgiftsansvarig har.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

15. Block 4 - Olika tillämpare av DSF - Vem är personuppgiftsbiträde?

I delmomentet förklarar Christina vem som är personuppgiftsbiträde både per definition och genom konkreta exempel.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

16. Block 4 - Olika tillämpare av DSF - Personuppgiftsbiträdets ansvar

I delmomentet tar Christina upp vissa exempel på olika ansvarsområden som ett personuppgiftsbiträde har.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

17. Block 4 - Olika tillämpare av DSF - Måste ett dataskyddsombud utses?

I delmomentet tar Christina upp när du under alla omständigheter behöver utse ett dataskyddsombud, att det kan krävas av lagstiftningen och att det annars är frivilligt att utse ett dataskyddsombud.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

18. Block 4 - Olika tillämpare av DSF - Vem kan vara dataskyddsombud?Prova!

I delmomentet förklarar Christina vem som kan utnämnas till dataskyddsombud.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

19. Block 4 - Olika tillämpare av DSF - Krav på de som kommer att ha dataskyddsombud

I delmomentet klargör Christina kraven som ställs på den personuppgiftsansvarige och på personuppgiftsbiträdet som var för sig gör ställningstagandet att de antingen måste ha ett dataskyddsombud eller välja att ha ett sådant.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

20. Block 4 - Olika tillämpare av DSF - Sekretess och arbetsuppgifter för dataskyddsombud

I delmomentet berör Christina DSF:s reglering när det gäller sekretess för dataskyddsombud och de svenska lagförslagen i sammanhanget. Hon tar även upp vilka arbetsuppgifter som ett dataskyddsombud minst måste ha enligt DSF.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

21. Block 5 - Principer och laglighet - Förhållandet mellan principer och laglig behandling

I delmomentet förklarar Christina skillnaden och förhållandet mellan de grundläggande dataskyddsprinciperna som alltid ska gälla och de lagliga grunderna. I extramaterialet finner du PowerPoints för block 5.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

22. Block 5 - Grundläggande dataskyddsprinciper och laglighet - Principen för laglighet, korrekthet och öppenhet och principen om ändamålsbegränsning

I delmomentet förklarar Christina principerna om laglighet, korrekthet och öppenhet respektive ändamålsbegränsning.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

23. Block 5 - Principer och laglighet - Principen om uppgiftsminimering och principen om riktighet

I delmomentet berör Christina vad principerna om uppgiftsminimering och riktighet står för.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

24. Block 5 - Principer och laglighet - Principen om lagringsminimering och principen om integritet och konfidentialitet

I delmomentet behandlar Christina hur principer om lagringsminimering samt hur principen om integritet och konfidentialitet ska förstås.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

25. Block 5 - Principer och laglighet - Samtycke som laglig grund och olika samtycken

I delmomentet berör Christina att den personuppgiftsansvarige kan använda samtycke som en laglig grund samt vad som kan vara problem med samtycke.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

26. Block 5 - Principer och laglighet - Samtycke som laglig grund när det gäller barn

I delmomentet går Christina in på vad som gäller när den personuppgiftsansvarige använder samtycke som en laglig grund avseende barn i samband med informationssamhällets tjänster.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

27. Block 5 - Principer och laglighet - Två avtalssituationer som laglig grund och skydd av liv

I delmomentet tar Christina upp två olika avtalssituationer som kan användas som laglig grund och en annan laglig grund som handlar om att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan person.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

28. Block 5 - Principer och laglighet - Berättigade intressen som laglig grund

I delmomentet förklarar Christina innebörden av intresseavvägning.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

29. Block 5 - Principer och laglighet - Rättsliga förpliktelser, allmänt intresse och myndighetsutövning som laglig grund

I delmomentet behandlar Christina tre olika lagliga grunder: rättsliga förpliktelser, allmänt intresse och myndighetsutövning samt skillnader och likheter mellan dessa.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

30. Block 6 - Extra skyddsvärda personuppgifter - Särskilda kategorier - Vilka uppgifter är det?

I delmomentet förklarar Christina vilka personuppgifter som är förbjudna att behandla såvida du inte kan finna ett undantag för behandlingen. Dessa kallas enligt DSF för särskilda kategorier och i de svenska förslagen för känsliga personuppgifter. I extramaterialet finner du PowerPoints för block 6.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

31. Block 6 - Extra skyddsvärda personuppgifter - Fem undantag som innebär att du kan behandla särskilda kategorier/känsliga personuppgifter

I delmomentet går Christina in på fem olika undantag som innebär att den personuppgiftsansvarige kan behandla särskilda kategorier/känsliga personuppgifter direkt med stöd av DSF.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

32. Block 6 - Extra skyddsvärda personuppgifter - Fem andra undantag som innebär att du kan behandla särskilda kategorier/känsliga personuppgifter

I delmomentet berör Christina ytterligare fem undantag enligt DSF som innebär att den personuppgiftsansvarige kan behandla särskilda kategorier/känsliga personuppgifter. Här behöver du stöd i svensk rätt till skillnad från föregående fem undantag. Dataskyddsutredningen föreslår att fyra av dessa undantag ska utnyttjas.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

33. Block 6 - Extra skyddsvärda personuppgifter - Fällande domar i brottmål m.m. och personnummer

I delmomentet går Christina igenom vad som gäller för fällande domar i brottmål m.m. och personnummer.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

34. Block 7 - Rättigheter för de registrerade - Övergripande struktur

I delmomentet tar Christina upp den övergripande strukturen avseende de rättigheter som de registrerade har genom DSF i fem olika högar. I extramaterialet finner du PowerPoints för block 7.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

35. Block 7 - Rättigheter för de registrerade - Information och kommunikation

I delmomentet förklarar Christina vad som gäller både för information och kommunikation, det vill säga de rättigheter som de registrerade kan begära på de villkor som anges för varje rättighet.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

36. Block 7 - Rättigheter för de registrerade - Information till de registrerade

I delmomentet går Christina igenom exempel på vad det ska informeras om när källan till personuppgifterna är den registrerade själv eller om det är någon annan

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

37. Block 7 - Rättigheter för de registrerade - Rätt till tillgång med föreslagna undantag

I delmomentet berör Christina de registrerades rätt till tillgång där det brukar avses rätt till registerutdrag. Även föreslagna undantag i svensk kompletteringslagstiftning tas upp.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

38. Block 7 - Rättigheter för de registrerade - Rätt till rättelse och rätt till radering

I delmomentet tar Christina upp rätt till rättelse och rätt till radering/"rätten att bli bortglömd". Bakgrunden till rätten att bli bortglömd och de olika förutsättningarna för att "bli bortglömd" enligt DSF berörs. Christina behandlar även den personuppgiftsansvariges underrättelseskyldighet i dessa två fall.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

39. Block 7 - Rättigheter för de registrerade - Rätt till begränsning av behandling

I delmomentet förklarar Christina vad som menas med rätt till begränsning av behandling och när en sådan kan vara tillämplig. Hon tar även upp den personuppgiftsansvariges underrättelseskyldighet.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

40. Block 7 - Rättigheter för de registrerade - Rätt till dataportabilitet

I delmomentet behandlar Christina rätten till dataportabilitet (överföring av personuppgifter från den personuppgiftsansvarige) och olika saker som du kan tänka på i sammanhanget som berör den ursprungliga personuppgiftsansvarige, den nya personuppgiftsansvarige, den registrerade samt aktuella lagliga grunder.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

41. Block 7 - Rättigheter för de registrerade - Rätt att göra invändningar och automatiserat beslutsfattande

I delmomentet tar Christina upp rätten att göra invändningar och att det finns olika typer av invändningar. Automatiserat individuellt beslutsfattande och vilken rättighet de registrerade har i detta sammanhang behandlas också.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

42. Block 7 - Rättigheter för de registrerade - Tidsfrister m.m.

I delmomentet förklarar Christina vilka tidsfrister som gäller och vilka möjligheter det finns för den personuppgiftsansvarige att ta ut en rimlig avgift.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

43. Block 8 - IT-säkerhet m.m. - Överblick över IT-säkerhet

I delmomentet ger Christina en överblick över området IT-säkerhet och annat som berör IT-systemen. I extramaterialet finner du PowerPoints för block 8.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

44. Block 8 - IT-säkerhet m.m. - Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

I delmomentet behandlar Christina inbyggt dataskydd - data protection by design - och dataskydd som standard - data protection by default.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

45. Block 8 - IT-säkerhet m.m. - Lämplig säkerhetsnivå

I delmomentet berör Christina bland annat olika faktorer som ska beaktas när lämplig säkerhetsnivå ska bedömas.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

46. Block 8 - IT-säkerhet m.m. - Personuppgiftsincidenter

I delmomentet förklarar Christina vad som är en personuppgiftsincident och på vilka sätt en sådan ska hanteras såsom exempelvis anmälan till tillsynsmyndighet och information till de registrerade.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

47. Block 8 - IT-säkerhet m.m. - Konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd

I delmomentet förklarar Christina konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

48. Block 8 - IT-säkerhet m.m. - Uppförandekoder och certifiering

I delmomentet går Christina in på vad som menas med uppförandekoder och certifiering samt hur långt man har kommit med detta.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

49. Block 9 - Tillsyn m.m. - Tillsynsmyndigheter i EU

I delmomentet tar Christina upp att DSF kräver att varje medlemsstat i EU ska föreskriva att en eller flera offentliga myndigheter som ska vara ansvariga för att övervaka tillämpningen av DSF. Det har föreslagits att det ska vara Datainspektionen och att den även skulle heta Datainspektionen. Sedan utbildningen spelades in har regeringen gått ut med att Datainspektionen ska heta Integritetsskyddsmyndigheten. I extramaterialet finner du PowerPoints för block 9.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

50. Block 9 - Tillsyn m.m. - Tillsynsmyndigheter: uppgifter och särskilt om klagomålshantering

I delmomentet ger Christina exempel på tillsynsmyndigheternas olika uppgifter. En av deras uppgifter är att behandla klagomål från en registrerad.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

51. Block 9 - Tillsyn m.m. - Tillsynsmyndigheter: utredningsbefogenheter och korrigerande befogenheter

I delmomentet ger Christina exempel på vilka utredningsbefogenheter och korrigerande befogenheter som alla tillsynsmyndigheter kommer att ha enligt DSF.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

52. Block 9 - Tillsyn m.m. - Tillsynsmyndigheter - administrativa sanktionsavgifter

I delmomentet går Christina särskilt in på en av tillsynsmyndigheternas korrigerande befogenheter - de administrativa sanktionsavgifterna. Hon tar upp hur beloppen ser ut för den "låga" respektive "höga" avgiften och vad tillsynsmyndigheterna beaktar både om sanktionsavgifter ska påföras överhuvudtaget och själva beloppet. Hon behandlar även förslaget som Dataskyddsutredningen har lagt om sanktionsavgifter för myndigheter, preskriptionstider (rättsliga följder upphör en viss tid efter överträdelsen) och vem pengarna tillfaller.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

53. Block 9 - Tillsyn m.m. - Tillsynsmyndigheter - tillstånd och råd m.m.

I delmomentet behandlar Christina tillsynsmyndigheternas befogenheter att utfärda tillstånd och ge råd.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

54. Block 9 - Tillsyn - Tillsynsmyndigheter - överklaga beslut av tillsynsmyndigheten i Sverige

I delmomentet förklarar Christina dels de rättigheter som finns i DSF angående möjligheten att överklaga en tillsynsmyndighets beslut, dels vad Dataskyddsutredningen har föreslagit ska gälla i Sverige. Det har tidigare föreslagits att det ska vara Datainspektionen. Sedan utbildningen spelades in har regeringen gått ut med att Datainspektionen ska heta Integritetsskyddsmyndigheten.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

55. Block 9 - Tillsyn - Talan mot personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden samt skadestånd

I delmomentet berättar Christina vad Dataskyddsutredningen föreslår ska gälla för överklaganden när den personuppgiftsansvarige är en myndighet. Även de rättigheter som finns i DSF angående möjligheten att väcka en talan mot den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet berörs och vad Dataskyddsutredningen har föreslagit ska gälla i Sverige när det gäller skadestånd vid överträdelser av bland annat den kommande dataskyddslagen.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

56. Block 10 - Övergångsbestämmelser m.m.

I delmomentet går Christina igenom de få övergångsbestämmelser som finns i DSF och förslag av Dataskyddsutredningen till svenska övergångsbestämmelser när dagens personuppgiftslag ska upphöra. Vissa saker som berör överföring av personuppgifter till tredje land tas också upp. I extramaterialet finner du PowerPoints för block 10 och kontaktuppgifter.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

57. Extramaterial: Jämförelsetabeller mellan personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning och tvärtom

I delmomentet visar och kommenterar Christina två olika jämförelsetabeller mellan dagens paragrafer i personuppgiftslagen och artiklarna i EU:s dataskyddsförordning. I extramaterialet finner du en fil med de två jämförelsetabellerna.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

58. Extramaterial: Tinas multispecial

I delmomentet visar och kommenterar Christina sin multispecial som fyller flera olika funktioner samtidigt; bland annat med nyckelord för artiklarna i DSF, samband mellan skälen och artiklarna i DSF och var någonstans i sammanhanget som Dataskyddsutredningen har föreslagit nationell kompletteringslagstiftning. Allt detta ger dig som går utbildningen en överblick av detta komplexa rättsområde och hjälper dig att snabbt hitta bland alla bestämmelser. I extramaterialet finner du Christinas multispecial.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

59. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Christina Hansson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 6 timmar och 41 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning 565 1 2300.0

Kontakt